Martina Bücker
E-Mail: martina.buecker@mplush.de
IT-Profil (PDF)
IT-Profil (DOC)
 Geb.-Dat: 08.Jul.1969
 Ausbildung: staatl. geprüfte Elektrotechnikerin
Fachrichtung Datentechnik
 Kenntnisse:  IT Service Management nach ITIL
 Administration Windows (alle)
 Computerhardware
 Netzwerktechnik
 
 Programmierung Access
 
 Videobearbeitung
 
 
Harald Wochele
E-Mail: harald.wochele@mplush.de
IT-Profil (PDF)
IT-Profil (DOC)
 Geb.-Dat: 21.Okt.1965
 Ausbildung: staatl. anerkannter Industrieinformatiker
 Kenntnisse:  Administration Windows (alle)
 Computerhardware
 Netzwerktechnik
 ISDN
 TK-Anlagen
 
 Programmierung PHP
 Programmierung Access
 
 
Werner Bücker
E-Mail: werner.buecker@mplush.de
IT-Profil (PDF)
IT-Profil (DOC)
 Geb.-Dat: 20.Jan.1940
 Ausbildung: Elektroingenieur
 
 Kenntnisse:  Hardwareentwicklung
 Digital- / Analogtechnik Programmierung Delphi
 Programmierung Visual C/C++
 Programmierung Access